Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2019/2020

Dla kandydatów

Biblioteka

 

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek – piątek 7.45 – 15.00
Sobota 8.45 – 12.45 w dni pracy szkoły zaocznej

Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy istnieje od 1946 roku (pierwszy zapis w księdze inwentarzowej odnotowano 23.08.1946r.). Obecnie księgozbiór biblioteczny liczy ponad 34 000 książek. W ofercie bibliotecznej, oprócz lektur i podręczników, znajduje się bogaty wybór literatury pięknej, literatury metodycznej dla nauczycieli, programów w wersji tradycyjnej i elektronicznej. Prenumerujemy około 40 tytułów gazet i czasopism.

Nasza szkoła kształci uczniów w wielu zawodach, co skutkuje odpowiednią strukturą księgozbioru.

 

Obecnie mamy bardzo dobre warunki lokalowe (wypożyczalnia – 120 m2 oraz czytelnia – 61 m2 na ponad 30 uczniów).

W czytelni znajduje się 12 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu dla uczniów i nauczycieli oraz kącik multimedialny, które tworzą nowoczesne Szkolne Centrum Multimedialne.
Odbywają się tutaj lekcje z różnych przedmiotów w ramach realizacji ścieżki czytelniczej i medialnej oraz zajęcia opiekuńcze.

Biblioteka jest skomputeryzowana. Pracujemy w programie MOL Optivum. Czytelnicy korzystają z katalogów elektronicznych.

Biblioteka obsługuje około 1400 osób (uczniów, słuchaczy szkoły zaocznej, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji).

Współpracujemy i wymieniamy się doświadczeniami z bibliotekami szkół oleśnickich i wrocławskich oraz Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną i Biblioteką Pedagogiczną w Oleśnicy.

Obecnie w bibliotece szkolnej ZSP pracują:

mgr Lidia Putz
mgr Ewa Tempiak
mgr Joanna Leśniak

 


 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Godziny pracy biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.
 3. Biblioteka oferuje zbiory na nośnikach tradycyjnych (papierowych) i elektronicznych.
 4. W bibliotece obowiązuje cisza, nie wolno wnosić jedzenia i picia.
 5. Do biblioteki nie należy wnosić okryć wierzchnich, obowiązuje zmienne obuwie i przypięte identyfikatory.
 6. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
  – wypożyczając je do domu
  – czytając lub przeglądają na miejscu (księgozbiór podręczny, prasa itp.)
  – wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (materiały przekazane do pracowni).
 7. W przypadku książek z działu lektur można wypożyczyć jednorazowo tylko jedną pozycję.
 8. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń:
  – lektury – dwa tygodnie
  – książki popularno-naukowe i beletrystyka – jeden miesiąc
  – podręczniki – cały rok szkolny.
 9. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 10. Książki przeczytane i już nie potrzebne powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 11. Dokumenty z księgozbioru podręcznego są wypożyczane tylko do pracy w czytelni po zarejestrowaniu tego faktu w zeszycie wypożyczeń prezencyjnych.
 12. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 13. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie antykwarycznej.
 14. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego należy wszystkie książki zwrócić do biblioteki.
 15. Czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest przed odejściem do rozliczenia się z biblioteką.

 


 

REGULAMIN KORZYSTANIA

ZE SZKOLNEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO

 1. Ze Szkolnego Centrum Multimedialnego korzystać mogą nieodpłatnie wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły – po zapoznaniu się z regulaminem SCM.
 2. Stanowiska komputerowe są udostępniane w godzinach pracy biblioteki. Prace przy komputerze należy zakończyć na 15 min. przed planowanym zamknięciem biblioteki szkolnej.
 3. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników należy zachować ciszę.
 4. Okrycia wierzchnie należy zostawiać w szatni. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
 5. Z komputera można skorzystać wyłącznie za zgodą bibliotekarza.
 6. Wszyscy korzystający z komputerów mają obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin (data, klasa, godzina, imię i nazwisko, cel poszukiwań i nr stanowiska), co jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 7. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się najwyżej dwie osoby.
 8. Z komputerów można korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych.
 9. Nie wolno wykorzystywać komputerów do rozmów na CHAT-ach, gadu-gadu, prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail), wysyłania SMS-ów, do gier i zabaw (strony typu Fotka, Nasza Klasa) itp.
 10. Nie wolno otwierać stron o tematyce związanej z narkotykami, sektami, pornografią, agresją i przemocą.
 11. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie.
 12. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów (np. ściągniętych z Internetu) oraz dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 13. Nie należy zapisywać dokumentów na dysku twardym.
 14. Na korzystanie z własnych dyskietek, płyt CD-ROM lub innej pamięci przenośnej należy uzyskać zgodę nauczyciela bibliotekarza. Wspomniane nośniki przed użyciem muszą być sprawdzone programem antywirusowym.
 15. Użytkowanie skanera, sprzętu grającego, drukarki (tylko z własnym papierem) jest bezpłatne po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
 16. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 17. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik (jeśli jest niepełnoletni, odpowiedzialność ponoszą rodzice).
 18. Za łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa do korzystania z komputera na czas określony przez nauczyciela bibliotekarza.

E. Tempiak