Kierunek Punkty rekrutacyjne z:
technik handlowiec
technik ekonomista
j.polskiego, j.obcego, matematyki, historii
technik mechanikj.polskiego, j.obcego, matematyki, fizyki
technik spedytorj.polskiego, j.obcego, matematyki, geografii
technik informatykj.polskiego, j.obcego, matematyki, informatyki

 • zsumować wyniki egzaminu gimnazjalnego z j. polskiego, historii i WOS, matematyki, przedmiotów przyrodniczych z wynikami z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, uzyskany rezultat pomnożyć przez 0,2;
 • do uzyskanej liczby dodać punkty za oceny z wybranych przedmiotów ze świadectwa, zgodnie z warunkami przyjęcia, stosując następujące wskaźniki:
  - celujący: 18 pkt.,
  - bardzo dobry: 17 pkt.,
  - dobry: 14 pkt.,
  - dostateczny: 8 pkt.,
  - dopuszczający: 2 pkt.;

 • w przypadku szczególnych osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum dodać punkty za:
  - ukończenie szkoły z wyróżnieniem (świadectwo z paskiem) - 7 pkt.
  - konkursy i olimpiady na szczeblu min. wojewódzkim od 3 do 10 pkt.
  - osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu: min. powiatowym - 1 pkt do 4 pkt.,
  - osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej (np. wolontariat) - 3 pkt.

 • podanie (wydruk z komputera – nabór elektroniczny),
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zdjęcie legitymacyjne – 2 sztuki,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie lekarskie z Poradni Medycyny Pracy – (skierowanie wydaje sekretariat uczniowski pok.119) – po ogłoszeniu list zdających.

  Warunki przyjęcia

 • odpowiedni stan zdrowia potwierdzony przez lekarza oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego, oceny ze świadectwa
 • praktyki zawodowe zapewnia szkoła
 • weryfikacja przyjęć w systemie elektronicznym zgodnie z ilością uzyskanych punktów rekrutacyjnych i ilością kandydatów na wybrany kierunek
Technik ekonomista realizuje rozszerzoną matematykę i historię.

  Przedmioty

 • prowadzenie działalności gospodarczej
 • finanse w firmie
 • biuro rachunkowe
 • rachunkowość
 • podstawy ekonomii
 • ekonomika
 • prawo
 • praktyka zawodowa
 • język obcy zawodowy

  Miejsca pracy

 • urzędy administracji państwowej i samorządowej
 • banki
 • urzędy skarbowe
 • instytucje ubezpieczeniowe
 • biura rachunkowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • firmy usługowe i handlowe
 • prowadzenie działalności gospodarczej

  Perspektywy zatrudnienia w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej

 • urzędy administracji państwowej i samorządowej
 • technik ekonomista
 • doradca podatkowy
 • doradca finansowy
 • doradca giełdowy
 • pracownik finansowy
 • pracownik biura maklerskiego
 • agent ubezpieczeniowy
 • księgowy
 • pracownik banku
 • pośrednik pracy
 • asystent prezesa, dyrektora

  Kierunki studiów związane z tym zawodem

 • bankowość i ubezpieczenia
 • finanse i rachunkowość spółek
 • inwestycje i nieruchomości
 • skarbowość i podatki
 • rynki finansowe
 • biznes międzynarodowy
 • innowacje i przedsiębiorczość
 • menadżer biznesu i zarżadzanie marketingiem
 • analityk rynku
 • rachunkowość i auditing
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • biznes i start-up
 • kierowanie ludźmi
 • menadżer projektów
 • ekonomia biznesu i doradztwo gospodarcze
 • lider sektora publicznego

  Warunki przyjęcia

 • odpowiedni stan zdrowia potwierdzony przez lekarza oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego, oceny ze świadectwa
 • praktyki zawodowe zapewnia szkoła
 • weryfikacja przyjęć w systemie elektronicznym zgodnie z ilością uzyskanych punktów rekrutacyjnych i ilością kandydatów na wybrany kierunek
Technik mechanik realizuje rozszerzoną matematykę i fizykę.

  Przedmioty

 • programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
 • procesy produkcji
 • konstrukcje maszyn
 • układy elektryczne i elektroniczne
 • technologia obróbki skrawaniem
 • pracownia techniczna
 • zajęcia praktyczne
 • innowacyjna praktyka zawodowa w GKN Driveline w Oleśnicy
 • język obcy zawodowy

  Umiejętności absolwenta ZSP Oleśnica

 • umiejętność sporządzania dokumentacji technicznej
 • obsługa programów CAD ( SolidEdge, AutoCAD)
 • umiejętność programowania maszyn CNC za pomocą programu MTS
 • obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie firmy HAAS
 • obsługa maszyn konwencjonalnych (np. tokarka, frezarka, szlifierka)
 • umiejętność wykonywania pomiarów warsztatowych za pomocą suwmiarki, mikrometru, mikroskopów i innych specjalistycznych narzędzi pomiarowych
 • umiejętność wykonywania połączeń spawanych
 • możliwość zdobycia poza programowych uprawnień np. SEP

  Kierunki studiów związane z tym zawodem

 • automatyka i robotyka
 • budowa maszyn i pojazdów
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • fizyka
 • informatyka przemysłowa
 • matematyka i statystyka
 • matematyka stosowana
 • mechanizacja rolnictwa
 • elektronika
 • architektura
 • budownictwo

  Warunki przyjęcia

 • odpowiedni stan zdrowia potwierdzony przez lekarza oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego, oceny ze świadectwa
 • praktyki zawodowe zapewnia szkoła
 • weryfikacja przyjęć w systemie elektronicznym zgodnie z ilością uzyskanych punktów rekrutacyjnych i ilością kandydatów na wybrany kierunek
Technik informatyk realizuje rozszerzoną matematykę oraz fizykę.

  Przedmioty

 • administrowanie systemami i sieciami komputerowymi
 • tworzenie aplikacji internetowych
 • tworzenie i zarządzanie systemami baz danych
 • diagnozowanie urządzeń techniki komputerowej
 • programowanie aplikacji mobilnych i desktopowych
 • język obcy zawodowy
 • Pracujemy m.in. na sprzęcie CISCO, TP-Link, Apple MacBook, iPad, Raspberry Pi, Arduino oraz systemach operacyjnych Windows, Windows Server, Ubuntu Linux, macOS High Sierra

  Perspektywy zatrudnienia w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej

 • administrator sieci komputerowych
 • administrator systemów operacyjnych
 • programista stron internetowych
 • programista aplikacji mobilnych
 • programista aplikacji desktopowych
 • administrator baz danych
 • diagnosta sprzętu IT oraz w gałęziach przemysłu:
  • teleinformatycznego
  • mechatronicznego
  • mechanicznego
  • elektronicznego
  • i wszędzie tam gdzie są komputery
 • Współpraca z Wrocławską Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej: wyjazdy edukacyjne, udział w warsztatach.
 • Akademia Cisco – Akademia Cisco umożliwia zdobycie certyfikatów IT potwierdzających umiejętności zawodowe. Certyfikat honorowany jest na całym świecie i potwierdza wysoki poziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań technologicznych firmy Cisco Systems.
 • Certyfikaty dla uczniów zapewniają:
  • podwyższenie poziomu umiejętności z zakresu budowy i obsługi komputera
  • posiadanie kwalifikacji uznawanych na świecie
  • poprawę zawodowych perspektyw i mobilności
  • kursy w ramach, których można zdobyć certyfikaty to
   1. Intro to Cybersecurity
   2. Intro to Internet of Things
   3. Cybersecurity Essentials
   4. Networking Essentials
   5. Linux
   6. C++
   7. IT Essentials

  Kierunki studiów związane z tym zawodem

 • Informatyka medyczna
 • Teleinformatyka
 • Informatyka przemysłowa
 • Automatyka i robotyka
 • Projektowanie aplikacji mobilnych, multimedialnych
 • Projektowanie baz danych
 • Sieci komputerowe
 • Sprzedaż technologii i usług informatycznych
 • Elektronika komputerowa
 • Cyberbezpieczeństwo

  Miejsce pracy

 • własna firma handlowa
 • agencje reklamowe lub marketingowe
 • działy handlu i marketingu
 • punkty sprzedaży detalicznej
 • hurtownie i magazyny

  Warunki przyjęcia

 • odpowiedni stan zdrowia potwierdzony przez lekarza, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz oceny ze świadectwa
 • praktyki zawodowe zapewnia szkoła
 • weryfikacja przyjęć w systemie elektronicznym zgodnie z ilością uzyskanych punktów rekrutacyjnych i ilością kandydatów na wybrany kierunek

  Przedmioty

 • prowadzenie działalności handlowej
 • księgowość handlowa
 • marketing
 • towaroznawstwo
 • ekonomia handlu
 • podstawy ekonomii
 • pracownia informatyczno-handlowa
 • praktyka zawodowa (możliwość odbycia praktyki w niemieckiej szkole o tym samym profilu w Aurich)

  Perspektywy zatrudnienia w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej

 • administrator sieci komputerowych
 • handlowiec
 • merchandiser
 • menedżer produktu
 • przedstawiciel handlowy
 • pracownik działu marketingu
 • pracownik agencji reklamowej
 • pracownik działu obsługi klienta
 • sprzedawca usług finansowych

  Kierunki studiów związane z tym zawodem

 • zarządzanie
 • marketing
 • finanse
 • rachunkowość
 • ekonomia
 • Technik handlowiec realizuje rozszerzony język niemiecki i historię. Handlowiec to nie sprzedawca, to osoba posiadająca umiejętności kierowania przedsiębiorstwem handlowym, pozyskania nabywców, zarządzania marketingowego, akwizycji towarów i ich ewidencji. Profesjonalny handlowiec to nie praca od 8 do 16 to styl bycia, styl porozumiewania się z ludźmi, to świetny negocjator. Negocjuje z klientem i negocjuje, gdy sam jest klientem.

  Miejsce pracy

 • zakładając własną firmę transportową, spedycyjną, logistyczną
 • praca w domu on-line
 • firmy transportowe, spedycyjne i logistyczne
 • agencje celne
 • przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe
 • firmy consultingowe w branży TSL
 • kadra kierownicza i zarządzająca wyższego szczebla
 • centra logistyczne

  Warunki przyjęcia

 • odpowiedni stan zdrowia potwierdzony przez lekarza oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego, oceny ze świadectwa
 • praktyki zawodowe zapewnia szkoła
 • weryfikacja przyjęć w systemie elektronicznym zgodnie z ilością uzyskanych punktów rekrutacyjnych i ilością kandydatów na wybrany kierunek

  Przedmioty

 • organizacja przedsiębiorstwa transportowego
 • transport i spedycja
 • środki transportu
 • podstawy logistyki i magazynowania
 • zarządzanie działalnością transportową i spedycyjną
 • ekonomika transportu
 • język obcy zawodowy

  Perspektywy zatrudnienia w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej

 • spedytor morski
 • spedytor drogowy
 • spedytor lotniczy
 • logistyk
 • specjalista w zakresie obsługi portów i terminali lotniczych
 • technik transportu kolejowego
 • specjalista ds. zarządzania procesami transportowymi

  Kierunki studiów związane z tym zawodem

 • spedytor morski
 • transport
 • logistyka
 • logistyka transportu
 • zarządzanie
 • logistyka wojskowa
 • inżynieria procesów transportowych
 • inżynieria systemów logistycznych
 • planowanie i rozwój systemów transportowych
 • menadżer ds. łańcucha dostaw
 • Technik spedytor realizuje rozszerzoną matematykę i geografię
 • Pracujemy na programach firmy INSERT, SAP i inne

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (rejestracja kandydatów w systemie). od 1 do 20 czerwca
2018r.
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 22 do 26 czerwca
2018 r.
3 Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych. 13 lipca 2018 r.
4 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. do 17 lipca 2018r.
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. do 25 lipca 2018r.
6 Podanie do publicznej wiadomości prze komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 26 lipca 2018r.

  Warunki przyjęcia

 • odpowiedni stan zdrowia, potwierdzony przez lekarza medycyny pracy
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz oceny ze świadectwa z następujących przedmiotów: j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka
 • umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego z wybranym pracodawcą

  Przedmioty zawodowe

 • język obcy zawodowy – język angielski lub język niemiecki
 • towaroznawstwo
 • organizacja sprzedaży
 • sprzedaż towarów
 • podstawy działalności handlowej

  Zawody związane z tym kierunkiem

 • sprzedawca
 • demonstrator wyrobów w punkcie usługowym
 • ekspedytor sprzedaży wysyłkowej/internetowej
Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie sprzedawca absolwent ma możliwość kontynuowania nauki w Szkole Branżowej II stopnia w zawodzie: TECHNIK HANDLOWIEC, TECHNIK KSIĘGARSTWA

  Warunki przyjęcia

 • odpowiedni stan zdrowia, potwierdzony przez lekarza medycyny pracy
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz oceny ze świadectwa z następujących przedmiotów: j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka
 • umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego z wybranym pracodawcą

  Kariera zawodowa

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych
 • prowadzić działalność gospodarczą
Mechanik pojazdów samochodowych - to kierunek związany z obsługą pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, obecnie produkowanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Tapicer

Klasa patronacka ROM w zawodzie tapicer przeznaczona jest dla młodocianych pracowników zatrudnionych w ROM Sp. z o.o. w Oleśnicy. Nabór prowadzony jest przez Zakład. Kandydaci do klasy patronackiej zgłaszają się do Zakładu, gdzie przechodzą procedurę rekrutacyjną - w przypadku powodzenia kończącą się podpisaniem umowy z kandydatem i jego rodzicem. Następnie składają komplet dokumentów do klasy I b wielozawodowej w szkole - klasa patronacka wchodzi w skład tego oddziału (patrz: klasy wielozawodowe). Uczniowie korzystają z wielu przywilejów i udogodnień proponowanych przez Zakład, m. in. z:
 • wyprawki" szkolnej na zakup podręczników i wyposażenia
 • możliwości dodatkowego wynagrodzenia
 • gwarancji zatrudnienia po pomyślnym zakończeniu nauki.
Ponadto - dla zaangażowanych - Zakład tworzy szerokie perspektywy zatrudnienia i płacy. Preferowany język obcy nauczany w szkole: język niemiecki.

Lakiernik

Klasa patronacka MIDROC Alucrom Sp. z o.o. w Bykowie w zawodzie lakiernik przeznaczona jest dla młodocianych pracowników zatrudnionych w wymienionym Zakładzie. Nabór prowadzony jest przez Zakład. Kandydaci do klasy patronackiej wypełniają formularz (dołączony do ulotki informacyjnej lub pobrany z sekretariatu uczniowskiego albo ze strony internetowej szkoły) i składają go do 18 maja br. w sekretariacie uczniowskim ZSP w Oleśnicy (p. 119). Zakład przeprowadza procedurę rekrutacyjną i w przypadku powodzenia - podpisuje umowę z kandydatem i jego rodzicem. Następnie kandydaci składają komplet dokumentów do klasy I a wielozawodowej w szkole - klasa patronacka wchodzi w skład tego oddziału (patrz: klasy wielozawodowe). Uczniowie korzystają z wielu przywilejów i udogodnień proponowanych przez MIDROC Alucrom, m. in. z:
 • refundacji podręczników
 • zapewnionego bezpłatnego transportu spod budynku szkoły do Zakładu w Bykowie na zajęcia praktyczne i z powrotem
 • wyższych wynagrodzeń
 • gwarancja zatrudnienia po pomyślnym zdaniu egzaminu
 • najbardziej zaangażowani mają szansę na wakacyjną pracę w zakładach MIDROC Alucrom w Szwecji. Językiem obcym nauczanym w klasie patronackiej MIDROC Alucrom jest język angielski.

Operator obrabiarek skrawających

Klasa patronacka GKN Driveline przeznaczona jest dla uczniów (nie dla młodocianych pracowników) kształcących się w zawodzie operator obrabiarek skrawających. Nabór odbędzie się w szkole po pierwszym roku nauki na podstawie:
 • podania ucznia ubiegającego się o przyjęcie do wymienionej klasy złożonego pod koniec klasy I
 • wyników w nauce (m. in. matematyka, informatyka, zajęcia praktyczne)
 • frekwencji
 • zachowania - po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej
 • Liczebność klasy wyniesie ok. 10 osób. Patronat rozpocznie się w klasie II. Uczniowie nim objęci skorzystają z przywilejów oferowanych przez Zakład, m. in. z:
 • refundacji podręczników i podstawowego wyposażenia zawodowego (refundacja w klasie I dotyczy wszystkich uczniów oddziału operator obrabiarek skrawających)
 • "kieszonkowego" od klasy II
 • zajęć praktycznych w klasie III w GKN Driveline
 • możliwości płatnych staży w GKN Driveline w klasie III
 • szans na dodatkowe wyróżnienia w GKN
 • możliwości zatrudnienia w GKN Driveline w Oleśnicy po pomyślnym zakończeniu nauki. Językiem obcym nauczanym w klasie patronackiej GKN Driveline jest język angielski. Zasady rekrutacji do klasy I - patrz: operator obrabiarek skrawających

Klasy (oddziały) wielozawodowe

Do klas wielozawodowych uczęszczają młodociani pracownicy realizujący dualny system kształcenia w Branżowej Szkole I stopnia, m. in. w zawodach: kucharz, cukiernik, piekarz, stolarz, lakiernik, złotnik - jubiler, tapicer, fryzjer, murarz, elektryk, elektromechanik, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych. Nauczanie przedmiotów ogólnokształcących odbywa się w szkole, kształcenie zawodowe natomiast w czasie zajęć praktycznych u pracodawców oraz na miesięcznych teoretycznych kursach zawodowych realizowanych w ośrodkach poza szkołą. Większość z nich odbywa się w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy (dawne warsztaty szkolne), pozostałe jednak w innych ośrodkach, np. w Świdnicy, Zielonej Górze i Wschowie. Kurs opłacany jest przez szkołę, jednak utrzymanie ucznia na kursie (noclegi, wyżywienie, dojazd) opłacają rodzice uczniów. Młodocianym pracownikom szkoła nie zapewnia zajęć praktycznych. Przy wyborze miejsca zatrudnienia w zawodach rzemieślniczych należy zwrócić uwagę, czy zakład jest zrzeszony w Cechu Rzemiosł. Wyjątkami są większe firmy niezrzeszone, np. Spolmot, EcoEnergy, Nawrot i inne (informacji udziela sekretariat uczniowski - p. 119.). W oddziałach wielozawodowych znajdują się klasy patronackie:
 • MIDROC Alucrom w klasie I a wielozawodowej (zawód lakiernik)
 • ROM w klasie I b wielozawodowej (zawód tapicer)
Warunki przyjęcia do klas wielozawodowych:
 • odpowiedni stan zdrowia, potwierdzony przez lekarza medycyny pracy
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz oceny ze świadectwa z następujących przedmiotów:
 • j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka,
 • umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego z wybranym pracodawcą