Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2019/2020

Dla kandydatów

Uroczyste Otwarcie

Uroczyste otwarcie pracowni multimedialnych i pracowni symulacyjnej

 

W dniu 21-04-2006 o godzinie 9:00 zostały oddane, cztery pracownie multimedialne, które pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj dalej

Jubileusz 60-lecia

Jubileusz 60-lecia
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dyrekcja gorąco powitała na uroczystości 60-lecia powstania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wszystkich przybyłych, Grono Pedagogiczne oraz Wszystkich Pracowników Administracji i Obsługi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy.

czytaj dalej

Zajęcia pozalekcyjne

Pozalekcyjne zajęcia rozbudzające biologiczne zainteresowania uczniów w Liceum Profilowanym

Temat zajęć:

Obserwacje mikro i makroskopowe w świecie biologii
Zmysły człowieka a jakość żywienia i żywności

Zajęcia realizowane w wymiarze 2 godzin tygodniowo z wykorzystaniem ITC i platformy e-learningowej.

Ich cele to:

 • poznanie i utrwalenie zasady działania mikroskopu świetlnego
 • doskonalenie umiejętności przygotowywania preparatów świeżych
 • zapoznanie ze sposobami dokumentowania obserwacji mikroskopowych
 • zapoznanie z mikroskopem elektronowym i skaningowym
 • doskonalenie umiejętności planowania i wykonywania doświadczeń biologicznych oraz formułowania hipotez, problemów badawczych i wniosków
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania otaczających nas gatunków roślin i zwierząt
 • poznanie i utrwalenie form ochrony przyrody w Polsce

oraz:

 • poznanie i utrwalenie budowy i funkcjonowania narządów zmysłu
 • poznanie metod oceniających sprawność zmysłów
 • zapoznanie z przyczynami zróżnicowanej sprawności sensorycznej ludzi
 • zapoznanie z wpływem stanów chorobowych na funkcjonowanie zmysłów smaku i powonienia
 • poznanie substancji generujących wrażenia zmysłowe

Pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z matematyki w Liceum Profilowanym

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas I Liceum Profilowanego

Zajęcia prowadzone w wymiarze 1 godziny tygodniowo z wykorzystaniem ICT. Oczekiwane rezultaty:

 • wyrównanie braków z lat poprzednich
 • lepsze przyswajanie bieżącego materiału
 • większa aktywność młodzieży na lekcjach matematyki
 • wdrożenie do samodzielnej i systematycznej pracy

 

Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów Liceum Profilowanego

Charakter zajęć:

Zajęcia opierają się głównie na grach zespołowych – z uwagi na możliwość efektywnej realizacji takich celów, jak: kształtowanie umiejętności działania w zespole, uczciwości, woli zwycięstwa i odwagi. Ponadto cele przedsięwzięcia to: rozbudzenie potrzeb ruchowych, zdobycie większych umiejętności ruchowych w poszczególnych dyscyplinach sportu, możliwość wykorzystania  znajomości prozdrowotnych, kulturowych i utylitarnych aspektów kultury fizycznej, kształtowanie i doskonalenie harmonijnego rozwoju uczniów. Poza grami zespołowymi program przewiduje zajęcia lekkoatletyczne w okresie letnim. Jesienią i zimą zaś naukę i doskonalenie pływania na szkolnej pływalni.

Zajęcia będą realizowane w wymiarze 1 godz. w tygodniu.
Przewiduje się zakup strojów sportowych dla uczestników zajęć.


Zajęcia pozalekcyjne

Koło zainteresowań prowadzone z wykorzystaniem platformy edukacyjnej
Praca uczniów na platformie edukacyjnej będzie nadzorowana i wspomagana przez  nauczyciela przygotowanego do pracy z wykorzystaniem platformy edukacyjnej

Zajęcia w Multicentrum

Zajęcia w Multicentrum

W dniu 28 stycznia 2011 r. w ramach projektu „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” brali udział uczniowie naszej szkoły z klas 1 i 2 ZI

Temat:  Zielona energia

Głównym celem MultiCentrum jest chęć wyrównania poziomu między wiedzą technologiczną, a zastosowaniem programów technologicznych.

• Wykorzystywanie energii wiatru
• Przetwarzanie energii słońca na energię elektryczną
• Kolektory słoneczne i ich możliwości
• Arkologia (odnawialne źródła energii i architektura ekologicznych miast).

czytaj dalej

Tutoring

Opieka pedagogiczno-psychologiczna (tutora)

Zajęcia wyzwalające ukryty potencjał możliwości uczniów

Efektem pracy będzie m.in. wdrożone indywidualnego programu rozwojowego uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Efektem tutoringu jest wzrost odpowiedzialności uczniów za własny rozwój.

Opieka tutora w szkole będzie realizowana w wymiarze 1 godzina tygodniowo

Praca w grupie:

Wizyta w Estonii

Pod koniec maja uczniowie ZSP w Oleśnicy w ramach projektu Comenius odwiedzili estońską szkołę w Parnawie. W wyjeździe wzięli udział również nauczyciele, którzy zaangażowani są bezpośrednio w prace nad projektem: mgr Ewa Mider, mgr Ewa Herbut oraz mgr Krzysztof Rzepka.

czytaj dalej

Uczestnicy projektu Comenius w ZSP

15 listopada 2010 roku o godz. 20 00 odbyła  się w Hotelu Perła uroczysta kolacja, w której wzięli udział przedstawiciele władz powiatu: Starosta Powiatu Oleśnickiego- Zbigniew Potyrała oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Małgorzata Iwańska. Gospodarzem był  dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy mgr Jacek Stala. Uroczyste spotkanie zorganizowane zostało dla członków Międzynarodowego Projektu Comenius Polska Odnawialne Źródła Energii-Zrozumieć. Uświadomić- nauczycieli i uczniów z Niemiec, Szwecji, Estonii i Austrii.

czytaj dalej

Kolektory Słoneczne

Dnia 31 marca 2010 roku odbył się w ZSP w Oleśnicy wykład na temat Kolektory słoneczne. Wzięły w nim udział klasy: 1 MM, II TI, II TE, III a TE, III a TM. Cenne informacje o energii słonecznej oraz korzyściach płynących z użytkowania kolektorów przekazał młodzieży pracownik firmy WATT pan Artur Piechowiak. Prelegent opowiedział również słuchaczom o firmie zajmującej się produkcją kolektorów. W czasie wykładu zwrócił uwagę na istotę doboru kolektorów i systemu.

czytaj dalej