Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2019/2020

Dla kandydatów

Regulamin pracowni informatycznej

Regulamin pracowni komputerowej

Przepisy ogólne

 • W pracowni odbywają się zajęcia, wymagające stosowania technik komputerowych.
 • Uczniowie mogą pracować w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela.
 • Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza administrator (nauczyciel informatyki).
 • Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.
 • Osoby zachowujące się głośno, łamiące zasady regulaminu, wykonujące pracę inną niż wynikająca
  z planu lekcji zostaną wyproszone z pracowni.
 • Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
 • Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości oraz zdjęć.
 • Niedozwolone jest także przesyłanie w wielu egzemplarzach tego samego listu do wielu użytkowników (tzw. spam).
 • Po stwierdzeniu, że w zasobach użytkowników znajdują się pliki pornograficzne i inne niedozwolone dane, konto takiego użytkownika może zostać nieodwracalnie skasowane bez uprzedzenia.
 • Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, toreb, odzieży wierzchniej itp.
 • Uczniowie są zobowiązani do wchodzenia do pracowni oraz pobytu w niej w obuwiu szkolnym. Osoby nieposiadające obuwia szkolnego lub nieużywające go nie będą wpuszczane na zajęcia, a nieobecność będzie traktowana jako nieusprawiedliwiona.
 • Zabrania się instalowania oprogramowania przyniesionego z zewnątrz na dyskach lokalnych komputerów, znajdujących się w pracowni.
 • Na dyskach twardych komputerów w pracowni niedozwolone jest składowanie własnych plików i usuwanie istniejących. Własne dane należy przechowywać na indywidualnym koncie w lokalnej sieci komputerowej lub na dyskietce pozostawianej w pracowni.
 • Niedozwolone jest dokonywanie przez uczniów jakichkolwiek napraw, rekonfiguracji sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączanie i odłączanie klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcanie jednostek centralnych itp.).
 • Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.
 • Niedozwolone jest wykorzystywanie sprzętu komputerowego pracowni do gier komputerowych.
 • Administrator (nauczyciel informatyki) przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej. Stanowczo niedopuszczalne są działania, mające na celu uzyskanie dostępu do zasobów sieci bez upoważnienia.
 • Uczniowie mają prawo używać wyłącznie własnych kont w sieci komputerowej.
 • Uczniowie mają obowiązek zadbać o ochronę swoich zasobów poprzez częstą zmianę hasła i nieudostępnianie ich innym użytkownikom sieci.
 • Podejrzenie naruszenia integralności danych przechowywanych na lokalnym koncie należy niezwłocznie poinformować administratora sieci.
 • Uczniowie ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.

W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu, zabrania się samowolnego używania w pracowni własnych dyskietek. Użycie dyskietek możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela i sprawdzeniu programem antywirusowym.

Czynności do wykonania przed rozpoczęciem zajęć.

 • Przed przystąpieniem do pracy, uczeń zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia lub administratora sieci. Uruchamianie i praca przy zdjętej obudowie jednostki centralnej może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.
 • Dostosowanie stanowisko pracy do swoich potrzeb (wyregulowanie krzesła i nachylenie monitora).

Czynności do wykonania po zakończeniu zajęć

 • Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zgłosić ten fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
 • Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia uczniów.
 • W razie wypadku (np. porażenia prądem), natychmiast wyłączyć urządzenie stanowiące zagrożenie, powiadomić nauczyciela oraz udzielić pomocy poszkodowanemu.
 • W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast wyłączyć komputer (monitor) i powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia.


autor: Dariusz Rzepka

Konkurs o Skłodowskiej

Ogólnopolski konkurs wiedzy
o życiu i dokonaniach Marii Skłodowskiej- Curie

Dnia 28 kwietnia 2008 roku w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się rozdanie nagród laureatom konkursu o wiedzy, życiu i dokonaniach Marii Skłodowskiej-Curie.

Konkurs zorganizowany został przez Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie oraz Komitet Obchodów Rocznic: 140. urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, 75. otwarcia Instytutu Radowego w Warszawie, 40. otwarcia muzeum uczonej. Obejmował gimnazja, licea i zespoły szkół noszące imię Marii Skłodowskiej- Curie na terenie całej Polski oraz inne szkoły zainteresowane konkursem. Miał on postać trójetapową. Pierwsze dwa etapy sprawdzały wiedzę uczniów z zakresu fizyki, atomistyki, chemii oraz historii. Do etapu trzeciego zakwalifikowało się 58 uczniów z różnych szkół. Wśród nich znalazły się również trzy uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy: Paulina Trzópek, Andżelika Karczmarz i Joanna Lis.
Dziewczęta rozpoczęły pracę zgodnie z regulaminem III – ostatniego etapu. Zadaniem ich było wykonanie pracy w trzech różnych kategoriach( do wyboru): prezentacja multimedialna, praca plastyczna lub literacka. Organizatorzy oczekiwali od autorów wyeksponowania postaci Marii Skłodowskiej- Curie w początkach XX wieku i dostrzeżenia konsekwencji jej działań jako uczonej, Polki, kobiety.
Każda z uczennic miała inne spojrzenie na tę postać, dlatego prace przybrały różne formy .Andżelika i Paulina zdecydowały się ukazać wyjątkowość patronki w sposób literacki. Pierwsza z nich stworzyła esej z elementami pamiętnika( wspomnienia córki Skłodowskiej)     i skupiła się na przedstawieniu postaci Skłodowskiej jako wybitnej uczonej. Paulina uznała, że jedynie poezja jest w stanie wyrazić wrażliwość słynnej Polki, dlatego stworzyła cykl sonetów ukazujących jej kobiecość. Dla Joanny forma multimedialna była najodpowiedniejszą do ukazania wytrwałości uczonej. Prace były przemyślane i perfekcyjnie dopracowane.
Doceniła to komisja przydzielając naszym uczennicom miejsca I, II, III w poszczególnych kategoriach. 28 kwietnia Paulina, Andżelika i Joanna wraz ze swoimi rodzicami oraz nauczycielkami sprawującymi opiekę nad konkursem paniami Urszulą Wolińską i Bogusławą Torską wzięły udział w uroczystym spotkaniu na Politechnice Warszawskiej.
Uroczystość rozpoczęła się przy pomniku Marii Skłodowskiej- Curie. Laureatki konkursu złożyły w hołdzie najwybitniejszej Polce bukiet kwiatów.
Następnie wszyscy goście przenieśli się do Auli Małej, w której organizatorka imprezy omówiła trzy etapy konkursu i podziękowała młodzieży za zaangażowanie i wykazanie się ogromną wiedzą o życiu i dokonaniach uczonej. Całą uroczystość uświetniła pani Barbara Wachowicz, która wygłosiła gawędę o słynnej Polce. Patrząc na wyróżnioną młodzież głośno i z przekonaniem mówiła: ”Wierzę w przyszłość naszego narodu…”. W swojej wypowiedzi zacytowała fragment jednego z sonetów Pauliny, który malował postać Skłodowskiej-matki ciepłej i opiekuńczej. Echem odbijały się od ścian auli słowa:

 

Twe dzieci to kwiaty rosnące w ogrodzie;
Ty jesteś jabłonią pośród nich,
Otaczasz je opieką i chronisz przed złem.at eu pellr.

Na koniec pisarka zaprosiła trzy laureatki pierwszych miejsc do odczytania fragmentów swoich prac. Wszyscy zebrani mogli w całości wysłuchać Sonetu XIII, w którym młoda poetka przyznaje, że naród polski przepełnia duma, a pamięć o Marii Skłodowskiej- Curie nigdy nie zaginie.
Po wystąpieniu laureatek nastąpiło wręczenie nagród. Młodzież otrzymała aparaty cyfrowe, MP3 oraz książki. Zdobywcom I miejsc w każdej kategorii organizatorzy zasponsorowali wyjazd do Paryża i udział w zwiedzaniu miasta pod hasłem” Paryskimi śladami Marii Skłodowskie-Curie”. Paulina Trzópek uczennica, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy, będzie miała okazję w październiku 2008 roku odwiedzić miejsca, w których rodziły się odkrycia zmieniające oblicze świata. Być może ze szczytu wieży Eiffla popłyną słowa jednego z sonetów „ Do M…”.

{gallery}/przedmioty/polski/konkurs_o_sklodowskiej/{/gallery}

Praca uczennicy Pauliny Trzópek- II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie” Co dla mnie znaczy Schengen?”

Praca uczennicy Pauliny Trzópek- II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie” Co dla mnie znaczy Schengen?”( opiekun mgr Bogusława Torska)

http://polskawschengen.mswia.gov.pl/galeria.html

List Anonima zwanego Gallem, do księcia Bolesława Krzywoustego,

21 grudnia 2008 roku pańskiego.

Najjaśniejszy Władco, Panie mój Miłościwy!

Pisałem o tym wcześniej, jak ogromne cuda tu w naszej Ojczyźnie zastałem, zaraz po tym jak nadworny Mag Waszej Jegomości o tysiąc lat w przód mnie posłać ku Twojej chwale raczył. Przyjęli mnie tu tak zaszczytnie i okazale jak wypada przyjąć gościa dostojnego. Takim się przeto uważam, za sprawą Pana mojego przesławnego Bolesława.
Gdym w świat ten nowy zawitał, zważywszy jego dziwy,  zawołałem: ” Na najjaśniejszą głowę mego Pana! To dziwo większe jest, niźli mędrcy głoszą!” Wszystko jednako wyczytasz z relacji swego skromnego sługi, na wieki oddanego Rzeczypospolitej.
Zadziwi Cię Panie, iż mieszkańcy Rzeczypospolitej od lat wielu w zniewoleniu żyli. Nie godzi się mężów tak zacnych w niewoli trzymać! Swych jakże dalekich pochodów swobodnie odbywać nie mogli. U granic ziemi krain przedzielała ich kontrola, jakże z wielkiej mocy prawa przez dostojne służby pełniona. W  tym kraju, przez Nas tak umiłowanym, biedna gospodarka zniszczenia poczęła czynić, jednakże ludność przyjmując to z pogodnym i uprzejmym obliczem do pracy się nie zniechęcała. Handel jakże ubogi, a życie ciężkie! Jak Ty Bolesławie o bezpieczeństwo dbałeś, tak i teraz bezpieczeństwo jest ich jedyną prawdą, do której jakże bezgranicznie dążą i myślą o jej spełnieniu.
Schengen ( jakże to dziwna nazwa, w naszych czasach nie mająca użytku w języku) poskromiła ich wszelkie troski, spełniając wszelakie myśli o lepszym życiu. Strefa ta, przeto silna przez władzę, wprowadzona ku  bezpieczeństwu granic kraju została. Jest ona ogromną korzyścią,  uważaną  za najchlubniejsze  dla granic kraju ustrzeganie przed nieprzyjacielem. Układ ten, zapewniając wszem i wobec równość obywateli, które do tej wspólnej strefy należą, pociechę samą niesie. Państwa w nim zespolone bardziej zbliżone do siebie zostają. Nowinę niosę, iże ukochana Rzeczypospolita Nasza tego przeogromnego zaszczytu, jakim jest wejście w nowy rozdział w życiu, dostąpiła. Twoja ogromna potrzeba wolności, o Miłościwy Bolesławie, aż w te czasy zawitała i niczym duch wierny podwładnym Twym tu i teraz towarzyszy. Przeto Schengen się domagał lud Twój oddany, walczył, by zwycięsko zawołać- „Victoria!”. A stało się to 21 grudnia 2007 roku pańskiego.

Ode dnia tego, którego datę wielkimi literami w mojej kronice wypisałem, zostaje zapewniona współpraca wszelakich służb przy boku granic kraju pełniona, przynosząc korzyści wzajemne dla władzy i społeczności. Te jakże prawe schengeńskie zasady są swoistą i niezmierną szansą uczciwego handlu, prowadzonego przez namiestników oraz dostojne służby zgodnie z samorządnym prawem.  Swoista to i niezbywalna godność, jaką zapewniając ludowi, może zachować mądry władca. Władco mój i Panie! Z wielką powinnością skłaniam się ku Twoim rządom, spostrzegając wszelakie korzyści płynące z tej, jakże zadziwiającej spójności rządzącej władzy i jego godnych do poszanowania poddanych.

Najbardziej sławionym przez lud działaniem tegoż układu Schengen staje się to, iż przy przekraczaniu granic państw, które do tejże wspólnej strefy należą, wszelakie dokumenty są im zbyteczne, jednakże prawdą jest, iże podróżny powinien być w posiadaniu dokumentów niezbędnych do bezpiecznego wypoczynku na terenie obcego kraju. Dowód tożsamości, tudzież paszport

( jakże to nowe nazwy, czasów naszych nieznające) w bagażu wędrowiec winien posiadać, by dowieść w nieprzewidzianych okolicznościach, iż prawo do  korzystania ze swobodnego przemieszczania jemu się należy.

Nowy ten układ znacząco wpływa na politykę umiłowanego Kraju Naszego. Jak głoszą władze, którym dobry Bóg pierwszeństwo w Rzeczypospolitej wyznaczył, pozwoli on ukrócić szerzące się napaści zbójców i oprawców , zwanych tu terrorystami. A jest ich w tym nowym świecie taka siła, że lochy cudnego zamku Waszej Miłości pomieścić by ich nie zdołały. Sam wiesz, o Sławny  Bolesławie, jak ogromnie ciężko walczyć z wyjętymi spod prawa. Sam wiesz także, jak do naszej pięknej ziemi obcy, głodny lud napływał. A prawa nowe tu ustanowione problem ten osłabiły, trudno jest bowiem w tak zespolonych państwach cichaczem w obcym kraju o chleb prosić, li schronienia w przydrożnych karczmach szukać.

Jednako ważną zaletą tego  doskonałego systemu jest łatwość dostępu do niezliczonej ilości towarów, które w posiadaniu innych państw są, a Nam się przydać w życiu mogą. Wspólna ta wymiana jeno ku chwale Kraju Naszego stać może, przyczyniając się  szybko do zwiększenia się gospodarki na wspólnym rynku.

Zacne się również wydawać może, że u granic ziem obszarów układu Schengen kontroli granicznej zaprzestano. Pragnę zauważyć Wielki  Bolesławie, że przeogromne korzyści płyną z tego systemu. Ludność uzyskała możność  w pełni swobodnego podróżowania po obszarze Schengen. Nie jest to przeto objaw wolności i równości, o które   tak walczyłeś o Najjaśniejszy Bolesławie? Zniesienie kontroli wydatnie skróciło czas ich przemieszczania się, odbywania wszelakich podróży. Nie spotkasz tu żadnych zgromadzeń, które  niczym jarmark, li jakaś biesiada na pograniczu obszarów z państwami istniejącej już w naszym kraju Unii Europejskiej jawić mi się raczyły. Przejście z państwa do państwa odbywa się płynnie, niczym rzeka, która płynie bezustannie swoim biegiem, to znaczy bez konieczności przerywania podróży.

Przedstawiam zaiste tę, jakże niesamowitą strefę Schengen, szczególnie godną pamięci ze względu na nowość wypadków jakie w Naszej Ojczyźnie miejsce mają , przy czym można, o Sławny Bolesławie, z rozważania tej sprawy przekonać się o wyższości pokory nad pychą. Nastąpiła sprawiedliwość wobec władzy oraz wobec poddanych, których tak umiłowałeś. Taka sława tejże schengenowskiej strefy przyczyniła się do obfitości wszelkich radości i korzystnych dla kraju możliwości otwarcia się na cały świat. Wszystkie wypadki krok po kroku opisałem w mej kronice ku Twojej chwale Sławny Bolesławie i chwale Naszej umiłowanej Rzeczypospolitej.

Twój nadworny kronikarz  Anonim zwany Gallem.

Kryteria oceniania

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI

Ocena celująca

 • Samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia.
 • Posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania z niektórych działów matematyki.
 • Proponuje rozwiązania nietypowych zadań z programu nauczania a także zadań wykraczających poza program.
 • Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach.
 • Uzupełnia wiadomości korzystając z literatury popularnonaukowej.
 • Rozwiązuje precyzyjnie zadania trudne z zastosowaniem zasad logiki matematycznej, prawidłowych zapisów, umie udowodnić twierdzenia.
 • Ma rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną.
 • Przygotowuje referaty na lekcję (nowe tematy lub zadania trudne i interpretuje rozwiązania w klasie).
 • Ocena bardzo dobra
 • Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania danej klasy.
 • Nie ma zaległości w wiadomościach z klas poprzednich.
 • Nie ma popełnia błędów rzeczowych , sprawnie rozwiązuje zadania ujęte programem nauczania.
 • Potrafi wybrać najlepszą metodę rozwiązania problemu, stosując zasadę logiki matematycznej w poprawnym wnioskowaniu.
 • Ocenia i wartościuje swoje rozwiązania oraz kolegów.
 • Wykazuje się doskonałą orientacją zagadnień we wszystkich działaniach matematyki, widzi relację między tymi działaniami.
 • Korzysta ze zbiorów zadań, encyklopedii.
 • Potrafi rozwiązać nowe sytuacje problemowe z wykorzystaniem poznanych pojęć.
 • Rozwiązuje zadania o treści zawodowej z wykorzystaniem pojęć matematycznych i odpowiednio je interpretuje.
 • Osiąga ocenę bardzo dobrą z przygotowania się do lekcji.

Ocena bardzo dobra

 • Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania danej klasy.
 • Nie ma zaległości w wiadomościach z klas poprzednich.
 • Nie ma popełnia błędów rzeczowych , sprawnie rozwiązuje zadania ujęte programem nauczania.
 • Potrafi wybrać najlepszą metodę rozwiązania problemu, stosując zasadę logiki matematycznej w poprawnym wnioskowaniu.
 • Ocenia i wartościuje swoje rozwiązania oraz kolegów.
 • Wykazuje się doskonałą orientacją zagadnień we wszystkich działaniach matematyki, widzi relację między tymi działaniami.
 • Korzysta ze zbiorów zadań, encyklopedii.
 • Potrafi rozwiązać nowe sytuacje problemowe z wykorzystaniem poznanych pojęć.
 • Rozwiązuje zadania o treści zawodowej z wykorzystaniem pojęć matematycznych i odpowiednio je interpretuje.
 • Osiąga ocenę bardzo dobrą z przygotowania się do lekcji.

Ocena dobra

 • Do każdej lekcji jest dobrze przygotowany.
 • Poprawnie i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, mogą zdarzyć się drobne mankamenty w zapisach logicznych.
 • Potrafi wyjaśnić rozwiązania zadań stosując podstawowe zasady logiki.
 • Zna pojęcia z różnych działów matematyki, umie syntetyzować poznane zagadnienia, poprawnie wnioskować.
 • Rozumie większość relacji między pojęciami z różnych działów matematycznych.
 • W miarę dobrze potrafi rozwiązywać nowe sytuacje problemowe z uwzględnieniem poznanej wiedzy.
 • Stosuje wiedzę matematyczną w przedmiotach zawodowych.
 • Posługuje się interpretacją geometryczną przy rozwiązywaniu wielu zagadnień.
 • Korzysta ze zbioru zadań, niekiedy korzysta ze wskazówek i pomocy nauczyciela.
 • Zadanie rozwiązuje na ocenę dobrą.

Ocena dostateczna

 • Opanował przeciętnie podstawowe treści programowe umożliwiające rozwiązać łatwe zadania.
 • Rozwiązuje podstawowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela.
 • W dostatecznym stopniu zna wzory, definicje, twierdzenia, potrafi zastosować w rozwiązaniu zadań, zauważa związki między wielkościami, elementami w figurach geometrycznych.
 • Z pomocą nauczyciela wykazuje się poprawnością logicznego wnioskowania w toku rozwiązywanych problemów.
 • Odpowiednie pojęcia potrafi umieścić w poszczególnych działach matematyki.
 • Zna słownictwo matematyczne w stopniu dostatecznym, umie skorzystać z tablic matematycznych.
 • Dość systematycznie przygotowuje się do lekcji , stara się brać udział w lekcji.
 • Stara się poprawić oceny negatywne.
 • Podstawową wiedzę matematyczną w dostatecznym stopniu umie zastosować w rozwiązywaniu zadań o treści technicznej.
 • Zadania na klasówce o przeciętnym stopniu trudności rozwiązuje do końca na ocenę dostateczną.

Ocena dopuszczająca

 • W ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości objętych programem danej klasy.
 • Rozwiązuje przy pomocy nauczyciela najprostsze typowe zadania o niewielkim stopniu trudności z podstawowych działów matematyki.
 • Wykazuje się słabymi umiejętnościami w zakresie sprawności rachunkowej, samodzielnym wnioskowaniu i zastosowaniu poznanej wiedzy.
 • Przy pomocy nauczyciela potrafi podstawiać wielkości do wzorów i dokonać obliczeń, zastosować poznane pojęcia i twierdzenia w zadaniach przedstawić figury na płaszczyźnie i w przestrzeni.
 • Posiada małe umiejętności w stosowaniu wiedzy matematycznej w przedmiotach zawodowych.
 • Niesystematycznie odrabia zadania domowe, nie zawsze sporządza notatki z lekcji, rzadko bierze czynny udział w lekcji.
 • Zadania klasowe pisze na ocenę dopuszczającą.
 • Ma wiele zaległości w wiadomościach objętych programem klas młodszych.

Ocena niedostateczna

 • Nie opanował niezbędnego minimum podstawowych umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach nie pozwalają w dalsze zdobywanie wiedzy.
 • Nie umie rozwiązywać najprostszych, typowych zadań nawet z pomocą nauczyciela.
 • Nie zna podstawowych pojęć, twierdzeń wzorów pozwalających obliczać podstawowe wielkości, stosunki między wielkościami, rozwiązywania równań.
 • Nie potrafi nawet z pomocą nauczyciela wykonywać prostych obliczeń, przekształceń, zastosować podstawowych pojęć i twierdzeń w zadaniach.
 • Ma duże zaległości w wiadomościach i umiejętnościach z ubiegłych lat nauki.
 • Nie prowadzi zeszytu, notatek z lekcji, nie odrabia zadań domowych.
 • Ma lekceważący stosunek do zajęć, słabą frekwencję.
 • Nie próbuje rozwiązywać zadań na klasówce albo w rozwiązaniu popełnia rażące błędy rzeczowe. Pisze na ocenę niedostateczną.

Zakończenie roku dla maturzystów

Dnia 30 kwietnia 2010 r. na placu apelowym w naszej szkole odbył się apel kończący rok szkolny 2009/2010 dla tegorocznych maturzystów.

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru szkoły oraz wysłuchaniu hymnu, uczniowie minutą ciszy oddali hołd zmarłym w katastrofie pod Smoleńskiem. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły Pan Jacek Stala, Starosta Powiatu Oleśnickiego Pan Zbigniew Potyrała oraz Członek prezydium Rady Rodziców naszej szkoły Pani Grażyna Wąsala. W imieniu uczniów i słuchaczy wypowiedziały się przedstawiciel samorządu szkolnego Joanna Szubertowicz oraz uczennica klasy 3a ZI Dorota Minicka. Mówili oni przede wszystkim o kończącym się etapie w życiu maturzystów, o dumie z ukończenia tej szkoły, którą powinni nosić w sercu, o tym jak ważne staną przed nimi wybory oraz o egzaminach nie tylko maturalnych, ale także tych zawodowych i życiowych. Nie obyło się także bez podziękowań i życzeń, które maturzyści złożyli wszystkim nauczycielom. Ponadto przedstawiciele klas maturalnych, staneli do ślubowania; przyrzeczenie miało charakter społeczny, kulturowy, zawodowy, a także polityczny – absolwenci przyrzekli że będą dbali o wszystkie te dobra z należytą godnością i sumiennością.
Niewątpliwie była to również dobra okazja do wręczenia wyróżnień dla najbardziej uzdolnionych uczniów oraz podziękowań dla osób aktywnie uczestniczących w życiu szkoły, wszystkie nagrody wręczał Dyrektor Szkoły oraz Starosta Powiatu Oleśnickiego.

Z wyróżnieniem naszą szkołę ukończyła

 • Marta Robak z klasy 4 TE, jej średnia wynosiła 4,76.

Za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie nagrody otrzymali:

 • Dorota Minicka III AZI
 • Przemysław Szafran III BZI
 • Wioletta Duda III LPE
 • Beata Góral III LPE
 • Anna Rychłańska III LPE
 • Beata Lipiec III LPE
 • Alicja Włodarczyk III LPE
 • Katarzyna Raczkowska III LPE
 • Emilia Danicka IV TE
 • Anna Papis IV TE
 • Paulina Dudek IV TE
 • Paweł Guśkiewicz IV TE
 • Sandra Matuszyńska IV TE
 • Adrian Obiegło IV TM
 • Paweł Stadnik IV TM
 • Łukasz Manoryk IV TM
 • Agata Karwacka 3 TUH
 • Magdalena Jenczelewska 3 TUH

Za zajęcie II miejsca w konkursie matematycznym „Z geometrią analityczną za pan brat” otrzymała:

 • Beata Góral III LPE

Nagrody za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych otrzymali:

 • Kamil Antosiewicz 3B ZI
 • Radosław Furgał 3B ZI
 • Ewelina Stępin 3B ZI
 • Patrycja Tarsa 3B ZI
 • Oskar Zdobylak 3B ZI

Szkolny Certyfikat posługiwania się programami finansowo-księgowymi otrzymali uczniowie klasy 4 TE:

 • Emilia Danicka
 • Adam Drożdżewski
 • Paulina Dudek
 • Zuzanna Gałka
 • Marcin Grzelak
 • Paweł Guśkiewicz
 • Joanna Haraf
 • Patrycja Jędrzejczyk
 • Aleksandra Kozioł
 • Tomasz Kulicki
 • Sandra Matuszyńska
 • Anna Papis
 • Krzysztof Pęcak
 • Marta Robak
 • Aleksandra Wala
 • Justyna Wołoszyn
 • Aleksandra Woźniak

Po części oficjalnej, uczniowie przyglądali się krótkiemu programowi artystycznemu, przygotowanemu przez uczniów klasy 3b TE pod kierunkiem Pani Marii Machaj oraz występowi zespołu wokalno-instrumentalnego o nazwie „ THIVES OF TIME – ZŁODZIEJE CZASU” w składzie:
Tomasz Kulmatycki, Łukasz Karkulowski, Paweł Graca, Patryk Budzowski i Maciej Włodarczyk. Pod kierunkiem pani Barbary Szewczyk.

Zakończenie roku 2009/2010

Zakończenie roku szkolnego 2009/2010 w dniu 25 czerwca 2010

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru szkoły oraz wysłuchaniu hymnu, głos zabrał Dyrektor Szkoły Pan Jacek Stala oraz Członek Zarządu Rady Powiatu Oleśnickiego Pan Walerian Pietrzak. W imieniu uczniów wypowiedział się przedstawiciel samorządu szkolnego Zbigniew Leszczyna. Mówił on przede wszystkim o zbliżających się wakacjach, radości z opuszczenia murów szkoły na tak długi czas, bezpiecznej zabawie podczas wypoczynku oraz powróceniu do ławek z takim samym zapałem, z jakim je opuszczamy. Była to również dobra okazja, aby podziękować dyrekcji szkoły, gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom administracji i obsługi szkoły za całoroczny trud, który włożyli w naszą edukację. Dowodem wdzięczności były kwiaty złożone na ręce Pana Dyrektora.

Niewątpliwie była to również dobra okazja do wręczenia wyróżnień dla najbardziej uzdolnionych uczniów oraz podziękowań dla osób aktywnie uczestniczących w życiu szkoły.

Z wyróżnieniem rok szkolny 2009/2010 ukończyli:

 • Kinga Mariasz  z klasy 2 TE (średnia ocen  5,37)
 • Maciej Nobis z klasy 1 TM (średnia ocen  4,88)
 • Artur Dobrzycki z klasy 1 TM  (średnia ocen  4,81)
 • Mateusz Gmerek z klasy 2c wz  (średnia ocen  4,78)
Za dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie nagrody otrzymali:
 • Tomasz Sławiński 1TM
 • Michał Jarki 1TE
 • Patrycja Psuja 1TE
 • Aneta Wojciechowska 1TE
 • Katarzyna Łuczak 1TE
 • Barbara Duchnowska 1a sprzedawca
 • Karolina Wójcik 1a sprzedawca
 • Jakub Borowiak 1a sprzedawca
 • Jacek Sroga 1 TI
 • Andżelika Chudyk 1 TI
 • Roman Szlacheta 1 mps
 • Marlena Grześnik 2 a wz
 • Anna Czarna 2 TE
 • Klaudia Gałka 2 TE
 • Adrian Szurek 2 TE
 • Sabina Wójtowicz 2 TE
 • Paulina Maderak 2TE
 • Jakub Nobis 2 TM
 • Karol Trzópek 2 TM
 • Martyna Kwaśniewska 2 LPE
 • Karolina Sołtkowska 2 LPE
 • Dagmara Territo 2 c wz
 • Elżbieta Urbaniak 2 c wz
 • Aleksandra Mazurkiewicz 3 B TE
 • Aneta Zięba 3 BTE
 • Paweł Tychański 3 B TM
 • Paweł Kozieł 3 A TM
 • Piotr Małasiński 3 A TM
Za zajęcie III miejsca drużynowo w trzydziestym Międzywojewódzkim Konkursie Rachunkowości nagrody otrzymują :
 • Kinga Mariasz, Klaudia Gałka oraz Adrian Szczurek z klasy 2 TE

Za zajęcie pierwszego miejsca w Turnieju wiedzy o Oleśnicy i regionie nagrody otrzymują:

 • Kinga Mariasz 2 TE
 • Magdalena Gabryliszyn 2TE
 • Małgorzata Chalik 2 TE
Za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie matematycznym „Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ ZA PAN BRAT” nagrodę otrzymuje:
 • Dawid Wawszczyk 3 b TM
Za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie matematycznym „Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ ZA PAN BRAT” nagrodę otrzymuje:
 • Kinga Mariasz 2 TE

Za zajęcie 1-go miejsca w szkolnym konkursie Ciekawa Geografia nagrodę otrzymuje :

 • Agata Balicka 2 a sprzedawca

2-go miejsca:

 • Kinga Mariasz 2 TE

3-go miejsca:

 • Jakub Nobis 2 TM

Za udział w konkursie na plakat na temat Szkodliwości Palenia Tytoniu nagrody otrzymują:

 • Roksana Krakowiak 1 b sprzedawca
 • Agnieszka Biegańska 2 ZI

Za zajęcie 1 miejsca w konkursie bibliotecznym Poznaj po słowie, co kto ma w głowie nagrodę otrzymuje :

 • Artur Dobrzycki 1 TM

Za zajęcie 2 miejsca w konkursie bibliotecznym Poznaj po słowie, co kto ma w głowie nagrodę otrzymują :

 • Maciej Domański 1 TM
 • Remigiusz Ślusarczyk 1 TI

Za zajęcie 3 miejsca w konkursie bibliotecznym Poznaj po słowie, co kto ma w głowie nagrodę otrzymuje :

 • Anita Czerwińska 3 ATE

Za aktywną postawę czytelniczą i zaangażowanie w Zycie biblioteki nagrody otrzymują

 • Anita Czerwińska 3 ATE
 • Urszula Barglińska 3 ATM
 • Małgorzata Hylla 3 ATM

Za aktywną pracę w Samorządzie Szkolnym nagrody otrzymują:

 • Anna Jabłońska 3 ATE
 • Anna Hajntze 3 ATE
 • Katarzyna Maksyminko 3 ATE
 • Robert Soja 3 BTM
 • Edyta Pieprzycka 3 BTE
 • Katarzyna Maleszka 3 BTE
 • Urszula Barglińska 3 ATM
 • Małgorzata Hylla 3 ATM
 • Łukasz Anger 3 BTM
 • Kamil Janiak 3 BTM
 • Łukasz Ziubrzycki 3 ATM
 • Zbigniew Leszczyna 2 TI
 • Joanna Szubertowicz 1 AZI
 • Dariusz Dubeński 3 ATM

Za zajęcia I miejsca w mistrzostwach szkolnych w piłkę nożną dyplomy otrzymują uczniowie z klasy 2TI:

 • Łukasz Grusza
 • Grzegorz Bielak
 • Tomasz Głąb
 • Damian Wawrzynkowski
 • Arkadiusz Olejnik
 • Michał Bukowski
 • Mateusz Tarnowski

Szkolny Certyfikat potwierdzający umiejętności podstaw projektowania procesów technologicznych na obrabiarki, sterowane numerycznie z wykorzystaniem oprogramowania typu CAM otrzymują:

 

 • Uczniowie z klasy 3 a technikum mechanicznego :
  • Rafał Pietras
  • Michał Krawczuk
  • Rafał Gontarz
  • Paweł Kozieł
  • Michał Kokot
  • Michał Janczur
 • Uczeń z klasy 3 b technikum mechanicznego : 
  • Paweł Krawczyński
 • Uczeń z klasy 1 mechanik pojazdów samochodowych : 
  • Damian Kwiecień
 • Uczniowie z klasy 2 technikum mechanicznego : 
  • Radosław Grzelak
  • Jacek Karwacki

Zakończenie roku ZSZ

Pożegnanie absolwentów klas końcowych: Zasadniczej Szkoły dla młodzieży oraz Szkoły dla dorosłych w dniu 18 czerwca 2010.


Dzień Kobiet

8 MARCA- DZIEŃ KOBIET!

Ósmego dnia marca,
Gdy słoneczko wstanie,
zapraszamy gorąco
na słodkie spotkanie!
Będzie pachniało kawą
I tak, jak głoszą wieści,
Spotkanie rozpocznie się w auli

o dziesiątej trzydzieści!

tak brzmiało zaproszenie, które otrzymywały wszystkie Panie pracujące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy przed Międzynarodowym Dniem Kobiet.

,,Słodkie spotkanie przy kawie” zostało zorganizowane przez uczniów klasI TMII TM pod kierunkiem pani profesor Anny Palmy. Przy wejściu wszystkie Panie otrzymywały piękne kwiaty wykonane przez uczennice klasy II TH. Prowadzącym Spotkanie był uczeń klasy I TM Maciej Domański, który w imieniu wszystkich panów pracujących w naszej szkole oraz uczniów złożył Paniom życzenia zdrowia, szczęścia, radości, pomyślności w życiu osobistym i w pracy zawodowej.

W czasie spotkania zaprezentowany został program artystyczny zatytułowany ,,Z życia współczesnej kobiety”, w którym wzięli udział utalentowani młodzi aktorzy: Maciej Wujczyk z klasy II TM, Paweł Kubiak z klasy I TM, Krzysztof Łyskawa z klasy I TM i Przemysław Juszczak z klasy II TM.

,,Słodkie spotkanie przy kawie” upłynęło w sympatycznej i ciepłej atmosferze. Mamy nadzieję, że wspomnienia tegorocznego Dnia Kobiet w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy będą wywoływać na twarzach wszystkich Pań uśmiech.

Mikołajki 2009

W dniu 7 grudnia 2009 r, tradycyjnie odwiedziliśmy dzieci i młodzież w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dobroszycach. Byliśmy również w Świetlicy Środowiskowej w Oleśnicy. Dzięki ofiarności uczniów naszej szkoły przygotowaliśmy paczki, które sprawiły ogromną radość dzieciom. Nasz program artystyczny i proponowane zabawy spotkały się z żywiołowym przyjęciem. Dzieci chętnie śpiewały Mikołajowi i obdarowały nas pamiątkami (rysunki, wycinanki, laurki) dziękując w ten sposób za odwiedziny. Wizyta dostarczyła nam wiele przeżyć i pozytywnych emocji, ponieważ „dając otrzymujemy„.

Pani pedagog Małgorzata Kamińska podziękowała w imieniu obdarowanych, wszystkim (uczniom, wychowawcom klas oraz indywidualnym ofiarodawcom), którzy przyczynili sie do realizacji ” Mikołaja”.
Szczególnie Mikołajowi – Dariuszowi Dubeńskiemu,
Orszakowi: Paulinie Sokołowskiej, Jagodzie Graf, Katarzynie Maksyminko, Kacprowi Picherowi.
Do zobaczenia w przyszłym Nowym Roku 2010.

Lekcje Marii Skłodowskiej- Curie

Lekcje Marii Skłodowskiej- Curie


Święto patronki szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy obchodził pod hasłem Lekcje Marii Skłodowskiej- Curie. 6 listopada odwiedzili szkołę szczególni goście. Punktualnie o ósmej rano uczniowie SP nr 8 im. Noblistów Polskich złożyli wiązankę pod popiersiem Marii Skłodowskiej- Curie. Następnie rozeszli się do klas, w których brali udział w lekcjach przygotowanych specjalnie dla nich.

 

I tak  klasy IV- VI miały możliwość wzięcia udziału w chemicznych eksperymentach. Pod okiem pani mgr Jadwigi Skorek dzieci mogły obserwować kontrolowane wybuchy, mieszanie się barwnych substancji i inne ciekawe reakcje chemiczne. Równie interesujące były zabawki fizyczne, których zasady działania wyjaśniała pani mgr Urszula Wolińska. Pod koniec zajęć każdy mógł wziąć do ręki tajemnicze przedmioty i osobiście odkryć ich magiczną moc. Działania te przekonały uczniów szkoły podstawowej, że zgłębianie przedmiotów przyrodniczych może stać się pasją, tak jak to było w przypadku Marii Skłodowskiej- Curie.

O tym, że fizyka i chemia były miłością młodej Marii dowiedzieli się najmłodsi goście, uczniowie klas II- III. Najciekawsze i najistotniejsze momenty z życia uczonej zaprezentowała im pani mgr Bogusława Torska w formie prezentacji multimedialnej. Maluchy chętnie zadawały pytania, a następnie z wielkim entuzjazmem rysowały portrety laureatki Nagrody Nobla. Urocze fryzury i wykwintne wisiorki uwiecznione na portretach stworzonych przez dzieci potwierdzają fakt, że Maria Skłodowska- Curie to symbol harmonii jaką tworzyły męskie zainteresowania i kobiecość wyrażana nie tylko w ciepłych uczuciach, ale także w strojach, fryzurach i biżuterii. Dla młodziutkich umysłów  ogromną atrakcją okazały się być zajęcia z matematyki prowadzone przez panią mgr Małgorzatę Bąk- Midurę. Dzieci ze skupieniem pracowały w sali komputerowej poznając program graficzny Paint. Nie mniej radości sprawiło im rzucanie ogromną kostką i obliczanie na tablicy prostych działań matematycznych.

W miłym towarzystwie czas płynie dwa razy szybciej. Trudno było oderwać się od tak ciekawych zajęć. Nikt nie pamiętał, że były to przecież zajęcia lekcyjne. Niestety okrutny dzwonek oznajmił koniec spotkania. Na pożegnanie dzieci wręczyły Dyrektorowi Szkoły  panu Jackowi Stali  i osobom prowadzącym lekcje symboliczne róże i podziękowania z pięknie brzmiącymi słowami Dla ludzi o wielkim sercu i dobrej woli. Spotkanie to realizowało założenie naszej wybitnej rodaczki, która szerzyła wiedzę w różnych środowiskach, krzewiąc tym samym wśród społeczeństwa idee oddania, wytrwałości i pracowitości.