Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2019/2020

Dla kandydatów

Dokumenty

Statut Szkoły
Określa nazwę szkoły i typ szkoły oraz jej cele i zadania, organy prowadzące szkołę, organy szkoły oraz ich kompetencje, organizację szkoły, zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, zasady rekrutacji uczniów, prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły. Decyduje, również o sposobie wykonywania zadań poprzez opracowanie szkolnego programu wychowawczego i szkolnych standardów programów kształcenia. Ustanawia zasady organizacji i pracy zespołów nauczycielskich i określa wewnątrzszkolny system oceniania. Elementem składowym statutu szkoły jest wewnątrzszkolny system oceniania uczniów. Wiąże się on z odpowiednio wczesnym zawiadomieniem uczniów i rodziców o wymaganiach stawianych uczniom, co do ich osiągnięć. Statut określa częstotliwość klasyfikowania uczniów. Reguluje on najważniejsze kwestie prawne oraz organizacyjne w szkole.
Pełną treść dokumentu można pobrać w postaci pliku „pdf” – pobierz.

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów i słuchaczy


Program wychowawczy szkoły

Program, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli danej szkoły

Pełną treść dokumentu można pobrać w postaci pliku „pdf” – pobierz.

zalacznik-nr-1-do-programu-wychowaczego


Program profilaktyki szkoły

Program opisuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym  kierowane do uczniów, ale też nauczycieli oraz rodziców uwzględniając potrzebny i możliwości rozwojowe dzieci i młodzieży.

Pełną treść dokumentu można pobrać w postaci pliku „pdf” – pobierz.

zalacznik-1-profilaktyka-1